עזרי לימוד    מתמטיקה   מבחן סטנדרט רמה א'  כיתה ז'

מבחני שכבה ברמה של הקבצה א' ע"פ תוכנית הלימודים של משרד החינוך וע"פ רבעוני שנה